Văn bản

Tên văn bản 
Tải về 
Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật
Thông tư liên tịch Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật,
Quyết định phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020
Luật người khuyết tật
Thông tư ban hành quy định giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Quyết định ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật.