Nhân sự

ttgddb
 

Vũ Duy Chinh

Chức vụ (Chức danh): Giám đốc, Giảng viên chính

Email: vdchinh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:0988802910

 
kgdmn
 

Lê Thị Bấp

Chức vụ (Chức danh): Giáo viên

Điện thoại: 01649 707 486

Email: ltbap@sptwnt.edu.vn

 
 
ttgddb
 

Nguyễn Thị Kim Dung

Chức vụ (Chức danh): Nhân viên

Email: ntkdung@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:0369070907

 
ttgddb
 

Nông Ngọc Quyên

Chức vụ (Chức danh): Nhân viên

Email: quyenngoc1510@gmail.com

Điện thoại:0369070907

 
ttgddb
 

Nguyễn Thị Dung

Chức vụ (Chức danh): Nhân viên

Email: dungnguyen19031999@gmail.com

Điện thoại:0379781695